Wycenimy Państwa przedsiębiorstwo

Wycena przedsiębiorstw

<span>Wycena przedsiębiorstw</span>

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Sporządzamy wycenę przedsiębiorstw metodami:

  • majątkowymi
  • dochodowymi
  • porównawczymi rynku kapitałowego, z założeniem dostępności porównywalnych danych z rynku regulowanego

Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa

Do przygotowania wyceny wartości przedsiębiorstwa niezbędne jest przygotowanie:

  • wyceny majątku przez rzeczoznawcę majątkowego lub eksperta w zakresie majątku rzeczowego
  • sporządzenie prognoz bilansów i rachunków przepływów pieniężnych w okresie 5 lat

Bazujemy na dokumentach przekazanych przez Zleceniodawcę lub samodzielnie sporządzamy powyższe dokumenty na zlecenie jednostki.


Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938. Posiadamy certyfikat księgowy nr 46416/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938